Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ :: e-Publishing of UOA Journals

Περίοδος Β' ΤΟΜ. 24.2 (1973-1974)

Πίνακας Περιεχομένων

Μέρος Πρώτον

Ursprung und Bedeutung der lateinischen Namen Gallia und Gallus PDF
Δημήτριος Ε. Κουτρούμπας 799-807
Deux poèmes inconnus sur la régénération de la Grèce PDF
Δημήτριος Παντελοδήμος 808-823
Το βραβευθέν υπόμνημα εις τον περί της ελληνικής υποθέσεως διαγωνισμόν της Ακαδημίας της Lyon PDF
Δημήτριος Παντελοδήμος 824-866
Το στοιχείον παραβάσεως της ηθικής είς τας κωμωδίας του Πλαύτου PDF
Νικόλαος Κ. Πετρόχειλος 867-880
Συμβολή είς την αιτιολόγησιν πολιτειακών θέσεων του Κικέρωνος PDF
Νικόλαος Κ. Πετρόχειλος 881-895
Στοιχεία διαχρονικής αξίας είς το πρόβλημα ερμηνείας των ρωμαϊκών στρατιωτικών θριάμβων PDF
Νικόλαος Κ. Πετρόχειλος 896-903
Επισήμανσις ηθικού και πολιτικού κινδύνου είς αρχαἰας ελληνικάς πηγάς και εις το έργον De re Publica του Κικέρωνος PDF
Νικόλαος Κ. Πετρόχειλος 904-911
The speech "on the Peace" of Isocrates from the British Museum Papyrus 132 PDF
Βασίλειος Γ. Μανδηλαράς 912-921
Ιστορία και Μεταφυσική PDF
Δημήτριος Ν. Κούτρας 922-983
Κριτικαί επιστάσεις είς τα αρχαία του Αίαντος σχόλια PDF
Γεώργιος Ανδ. Χριστοδούλου 984-1020
Κριτικαί παρατηρήσεις εν [Δημοσθ.] XLVI. 22 PDF
Ιωάννης Η. Καρνέζης 1021-1030
Some common features in the technique of T.S Eliot and G. Seferis PDF
Κωνσταντίνος Ε. Ευαγγελίδης 1031-1035
Donne's "The sun rising" and Ovid's "Amores I, xiii" PDF
Κωνσταντίνος Ε. Ευαγγελίδης 1036-1039
Αισθητικαί θέσεις του Σουριώ PDF
Αγγελική Π. Δημοπούλου 1040-1056
Κατάλογος λαογραφικών συλλογών εκ Κρήτης από του έτους 1965-1972 αποκειμένων εν τω σπουδαστηρίω της Λαογραφίας PDF
Μαρία Μηλίγκου - Μαρκαντώνη 1057-1100
Περί την λαϊκήν λατρείαν της Αγίας Μαρίνης PDF
Άννα Γουήλ - Μπαδιεριτάκη 1101-1111
Επιβιώσεις τινές είς την λαϊκήν μας τέχνην: ενδυμασία PDF
Κατερίνα Γ. Κορρέ - Ζωγράφου 1112-1135
A note on Thuc. V. 77, 1,3. PDF
Ανδρέας Χ. Παναγόπουλος 1136-1138
Chapman, Pope and Cowper as translators of Homer PDF
Αδάμ Αδάμ 1139-1144
Η Θράκη εν τη ποιήσει του Εννίου PDF
Γεώργιος Αθ. Τουρλίδης 1145-1152
Παναγιώτης Ν. Πατριαρχέας: νεκρολογία PDF
Νικόλαος Γ. Μελανίτης 1153-1156

Μέρος Δεύτερον

Έκθεσις εργασιών Φιλοσοφικής Σχολής κατά το Ακαδημαϊκόν Έτος 1973-1974 PDF
  1159-1171
Φιλοσοφική Σχολή 1973-1974 PDF
1172-1205