Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών του ΕΚΠΑ :: e-Publishing of UOA Journals

Υποβολές

Υποβολές μέσω διαδικτύου

Έχετε ήδη όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης για το περιοδικό Παρουσία. Επιστημονικό περιοδικό του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών;
Συνδεθείτε

Χρειάζεστε ένα όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης;
Εγγραφείτε

Η εγγραφή και η σύνδεση είναι απαραίτητες για την υποβολή άρθρων διαδικτυακά και για τον έλεγχο της κατάστασης των τρεχουσών υποβολών.

 

Οδηγίες για τους συγγραφείς

Τα άρθρα που υποβάλλονται πρέπει να είναι πρωτότυπα και δεν πρέπει να έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό. Παρακαλούμε τους συγγραφείς να λάβουν υπόψη τους τις παρακάτω ειδικότερες οδηγίες:

1.      Γλώσσα

Γίνονται δεκτά άρθρα γραμμένα στην ελληνική, την αγγλική και κάθε άλλη σύγχρονη γλώσσα που αποτελεί αντικείμενο διδασκαλίας και έρευνας στη Σχολή μας.

2.      Έκταση των υποβαλλομένων άρθρων

Τα άρθρα που υποβάλλονται δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 30 σελίδες (Times New Roman 12) . Στον αριθμό αυτό των σελίδων δεν συνυπολογίζεται το τμήμα της βιβλιογραφίας, καθώς και πίνακες, σχέδια και παραρτήματα, αν υπάρχουν.

3.      Σελίδα Τίτλου

Η σελίδα τίτλου πρέπει να περιλαμβάνει: (α) Το όνομα του συγγραφέα ή τα ονόματα των συγγραφέων, (β) έναν σύντομο και διαφωτιστικό ως προς το περιεχόμενο του άρθρου τίτλο, (γ) τη διεύθυνση του συγγραφέα (ή των συγγραφέων) και το ίδρυμα με το οποίο σχετίζεται έκαστος, (δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου του συγγραφέα (σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός συγγραφέων απαιτούνται μόνο τα σχετικά στοιχεία του συγγραφέα που ανέλαβε την επικοινωνία με το περιοδικό).

4.      Περίληψη-Λέξεις κλειδιά

Κάθε άρθρο πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από περίληψη 200 περίπου λέξεων στην ελληνική και την αγγλική (ανεξάρτητα από τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το άρθρο). Επίσης, παρακαλούνται οι συγγραφείς να υποδεικνύουν 4-6 λέξεις κλειδιά.

5.      Πίνακες και σχέδια

Αν υπάρχουν πίνακες και σχέδια, συνιστάται να τοποθετούνται εντός του άρθρου, στη θέση που κανονικά τους αντιστοιχεί, και όχι στο τέλος.  Παρακαλούνται οι συγγραφείς να λάβουν υπόψη τους ότι έγχρωμα σχήματα και σχέδια θα εμφανίζονται κανονικά στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού, αλλά ασπρόμαυρα στην έντυπη έκδοση.

6.      Βιβλιογραφία

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές γίνονται με το σύστημα «συγγραφέας-χρονολογία», ως εξής: Dover (1968), 35· Momigliano (1986), 290· Russell (2013), 87 σημ. 49· Σηφάκης (1984), 23.

Στο τέλος του άρθρου υπάρχει βιβλιογραφικός κατάλογος στον οποίο οι τίτλοι αναγράφονται (αλφαβητικά με βάση το επώνυμο του συγγραφέα και στη συνέχεια χρονολογικά αν απαιτείται) ως εξής:

Assmann, J. (2000), Das Kulturelle Gedächtnis, München.

Dover, J. K. (1968), Aristophanes’ Clouds, Oxford.  

Foucault, M. (1966), Les mots et les choses: Une archéologie des sciences humaines, Paris: Gallimard.

Malley, W. (2003), ‘The Irish Text and Subtext of Shakespeare’s English Histories’, στο: Dutton, R. & Howard, J. E. (επιμ.), A Companion to Shakespeare’s Works, Vol. II, The Histories, Blackwell Publishing, 94-124.

Momigliano, A. (1986), ‘The Disadvantages of Monotheism for a Universal State’, Classical Philology 81, 285-297.

Russell, D. A. (1967), ‘Rhetoric and Criticism’, Greece and Rome 14, 130-144.

Russell , D. A. (2013), Λογοτεχνική κριτική στην Αρχαιότητα, μετάφραση: Παπασυριόπουλος, Α., Αθήνα.

Σηφάκης, Γρ. (1984), Η παραδοσιακή δραματουργία στον Αριστοφάνη, Αθήνα.

 

Author Guidelines

1. Language

 The language of the manuscript can be Greek, English or any other modern language studied at the School of Philosophy of our University.

 2. Length of paper

 The length of the paper should not exceed 30 pages (Times New Roman, 12 Font) excluding references, as well as tables, figures and appendices (if any).

 3. Title Page

 The title page should include:

(i)The name(s) of the author(s)

 (ii) A concise and informative title

 (iii)The affiliation(s) and address (es) of the author(s)

(iv)The e-mail address and telephone numbers of the author

 4. Abstract -Keywords

 The author must provide an abstract of his article of about 200 words in Greek and in English, irrespective of the language of the manuscript. He/she must also provide 4 to 6 keywords.

 8. Table and Figures

 Tables and figures should be presented within the article, not at the end of it. Please, note that the online version will contain colorful figures (if any), but the print version of the article will be in black and white.

 9. References

 References should follow the author-date system, as follows: Dover (1968), 35· Momigliano (1986), 290· Russell (2013), 87 σημ. 49· Σηφάκης (1984), 23.

At the end of the article, in the reference list, references should be arranged alphabetically (and then chronologically if necessary), as follows:

Assmann, J. (2000), Das Kulturelle Gedächtnis, München.

Dover, J. K. (1968), Aristophanes’ Clouds, Oxford. 

Foucault, M. (1966), Les mots et les choses: Une archéologie des sciences humaines, Paris: Gallimard.

Malley, W. (2003), ‘The Irish Text and Subtext of Shakespeare’s English Histories’, in: Dutton, R. & Howard, J. E. (eds.), A Companion to Shakespeare’s Works, Vol. II, The Histories, Blackwell Publishing, 94-124.

Momigliano, A. (1986), ‘The Disadvantages of Monotheism for a Universal State’, Classical Philology 81, 285-297.

Russell, D. A. (1967), ‘Rhetoric and Criticism’, Greece and Rome 14, 130-144.

Russell, D. A. (2013), Λογοτεχνική κριτική στην Αρχαιότητα, μετάφραση: Παπασυριόπουλος, Α., Αθήνα.

Σηφάκης, Γρ. (1984), Η παραδοσιακή δραματουργία στον Αριστοφάνη, Αθήνα.

 

 

 

Λίστα Ελέγχου προετοιμασίας υποβολής

Ως μέρος της διαδικασίας υποβολής, είναι απαραίτητο οι συγγραφείς να ελέγχουν τη συμμόρφωση της υποβολής με όλα τις ακόλουθες απαιτήσεις, και οι υποβολές που δεν τηρούν τις οδηγίες αυτές μπορεί να επιστραφούν στους συγγραφείς.

  1. Η υποβολή δεν έχει δημοσιευτεί στο παρελθόν, ούτε έχει υποβληθεί σε άλλο περιοδικό για εξέταση (ή έχει δοθεί μια εξήγηση στα Σχόλια προς τον επιμελητή).
  2. Το αρχείο υποβολής είναι σε μορφή αρχείου εγγράφου OpenOffice, Microsoft Word, RTF, ή WordPerfect.
  3. Έχουν δοθεί τα URL για πρόσβαση σε αναφορές online, όπου υπήρχαν διαθέσιμα.
  4. Το κείμενο έχει μονό διάκενο, χρησιμοποιεί γραμματοσειρά μεγέθους 12, χρησιμοποιεί όπου απαιτείται κείμενο σε πλάγια γραφή και όχι με υπογράμμιση (εκτός από τις διευθύνσεις URL) και όλες οι εικόνες, τα σχήματα και οι πίνακες τοποθετούνται εντός του κειμένου σε κατάλληλα σημεία, και όχι στο τέλος αυτού.
  5. Το κείμενο τηρεί τις στυλιστικές και βιβλιογραφικές απαιτήσεις που ορίζονται στις Οδηγίες πρους τους συγγραφείς, που βρίσκονται στην σελίδα "Σχετικά με το περιοδικό".
  6. Κατά την υποβολή σε ενότητα του περιοδικού που χρησιμοποιεί ομότιμη αξιολόγηση, έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες που ορίζονται στη Διασφάλιση "τυφλής" αξιολόγησης.
 

Ενημέρωση για τα πνευματικά δικαιώματα

Οι Συγγραφείς που δημοσιεύουν εργασίες τους σε αυτό το περιοδικό συμφωνούν στους παρακάτω όρους:

Οι Συγγραφείς διατηρούν τα Πνευματικά Δικαιώματα και χορηγούν στο περιοδικό το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης ενώ ταυτόχρονα τα πνευματικά δικαιώματα της εργασίας προστατεύονται σύμφωνα με την Creative Commons Attribution License που επιτρέπει σε τρίτους - αποδέκτες της άδειας να χρησιμοποιούν την εργασία όπως θέλουν με την προϋπόθεση της διατήρησης των διατυπώσεων που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στον αρχικό δημιουργό και την αρχική δημοσίευση σε αυτό το περιοδικό.

Οι Συγγραφείς μπορούν να συνάπτουν ξεχωριστές, και πρόσθετες συμβάσεις και συμφωνίες για την μη αποκλειστική διανομή της εργασίας όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό αυτό (π.χ. κατάθεση σε ένα ακαδημαϊκό καταθετήριο ή δημοσίευση σε ένα βιβλίο), με την προϋπόθεση της αναγνώρισης και την αναφοράς της πρώτης δημοσίευσης σε αυτό το περιοδικό.

Το περιοδικό επιτρέπει και ενθαρρύνει τους Συγγραφείς να καταθέτουν τις εργασίες τους μέσω διαδικτύου (π.χ. σε ένα ακαδημαϊκό καταθετήριο ή στους προσωπικές τους ιστοσελίδες) πριν και μετά από τις διαδικασίες της δημοσίευσης, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγική ανταλλαγή ιδεών και σκέψεων καθώς επίσης και σε γρηγορότερη και μεγαλύτερη χρήση και ευρετηρίαση της δημοσιευμένης εργασίας (See The Effect of Open Access).


 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονόματα και οι διευθύνσεις email που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθεται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος.